Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2015

livela
7093 2c7f 390
Reposted frommartynkowa martynkowa viadsgn dsgn
livela
8797 69a5 390
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viafelicka felicka

June 30 2015

livela
3403 e0dc 390
Reposted fromPoranny Poranny viayouaresonaive youaresonaive
livela
Pomyśl: będziemy mieć własny dom. Będzie ci źle, będą cię zdradzać i wyszydzać ludzie; wtedy wrócisz do naszego domu i powiesz tylko: "To jest nasz dom". Świat wyda ci się inny, jeśli spojrzysz nań przez okno naszego domu.
— Marek Hłasko
Reposted fromparyz-plonie paryz-plonie viapeasorela peasorela
livela
Bolało, bo schemat znów się powtórzył. Schemat, który jak sądziłam, zdołam przełamać.
— Jane Green "Prosto z mostu"
livela
livela
7887 708e 390
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viamagnes magnes
livela

June 29 2015

livela
livela
livela
Reposted fromdimer dimer viafelicka felicka

June 28 2015

livela
- A czy wiesz - powiedziała zaczepnie - ile jest rymów do słowa księżyc? - Pewnie wiele, bo to romantyczne słowo często pojawiające się w poezji lirycznej. - Otóż jest tylko jeden rym - powiedziała triumfalnie - wężyc! A widząc moją zdziwioną minę, dodała: - Świeci księżyc w gniazdo wężyc.
— Jan Borkowski, Obrazki z Agnieszką (lata sześdziesiąte) [w:] Karolina Felberg-Sendecka, Koleżanka. Wspomnienia o Agnieszce Osieckiej

June 24 2015

livela
livela

Wbrew pozorom to nie zbrodnia
że cię kocham
i namawiam na współudział.

— Piotr Adamczyk
Reposted frommimala mimala viayouaresonaive youaresonaive
livela
Reposted frommae mae viaseverine severine
livela
5994 0a85 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viayouaresonaive youaresonaive
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl